Cách tăng kích thước tệp tải lên tối đa trong WordPress

Có 4 cách mà bạn có thể chọn để tăng kích thước tệp tải lên tối đa trong WordPress.

1. Cập nhật tệp .htaccess

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Thay đổi các số thành các giá trị mà bạn cần. Giá trị thời gian thực thi tối đa và thời gian đầu vào tối đa tính bằng giây và có thể cần tăng thêm nếu kết nối internet của bạn chậm.

2. Cập nhật tệp wp-config.php

@ini_set ('upload_max_filesize', '128M');
@ini_set ('post_max_size', '128M');
@ini_set ('memory_limit', '256M');
@ini_set ('max_execution_time', '300');
@ini_set ('max_input_time', '300');

3. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn và yêu cầu họ tăng các giới hạn này cho bạn

4. Sử dụng plugin

https://import.wp-migration.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bảng giá Đăng ký Gọi điện